Podmínky prodeje vstupenek ve službě Tickets na platformě BehindStage.com

Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce prostřednictvím služby tickets na platformě behindstage.com (dále jen "podmínky")

1. Předmět úpravy Podmínek

1.1 Tyto Podmínky společnosti Behind Stage s.r.o., sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 116 70 649, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 352637 (dále jen „Behind Stage“) upravují práva a povinnosti mezi společností Behind Stage a třetími osobami vyplývající či související s prodejem vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce prostřednictvím služby Tickets na platformě BehingStage.com provozované společností Behind Stage a veškeré s tímto související vztahy.

2. Definice pojmů

2.1 Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností Behind Stage a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

Akce
Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.
Pořadatel
Fyzická nebo právnická osoba odlišná od Behind Stage, zajišťující organizaci konkrétní Akce.
Zákazník
Osoba užívající službu Tickets a služeb Behind Stage pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.
služba Tickets
Objednávkový a distribuční systém provozovaný spol. Behind Stage, umožňující Zákazníkům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek, a to zejména prostřednictvím softwaru dostupného mimo jiné z Webového portálu.
Vstupenka
Doklad (cenina) vydaná ve službě Tickets, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.
Webový portál
Internetové stránky Behind Stage na doméně adrese https://tickets.behindstage.com, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání doplňkových služeb a Vstupenek na tyto Akce.

3. Smluvní vztahy

3.1 Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze Pořadatel, nikoliv společnost Behind Stage. Společnost Behind Stage pouze obstarává pro Pořadatele prodej Vstupenek na příslušné Akce Pořadatele, a to na základě příkazu (příkazní smlouvy) uzavřené mezi Pořadatelem a společnosti Behind Stage ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

3.2 Zákazník zakoupením Vstupenky uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen "Smlouva o účasti na akci"). Společnost Behind Stage tak na základě příkazu jedná v zastoupení Pořadatele a na účet Pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na akci mezi Pořadatelem a Zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí Pořadatele.

3.3 Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.

3.4 Využitím služby Tickets a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu se společností Behind Stage v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.

3.5 Zakoupené vstupenky není možné vracet.

4. Vstupenky a jejich druhy

4.1 Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v systému služby Tickets. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

4.2 Vstupenky lze zakoupit pouze ve formě elektronické. Práva ze Vstupenky lze uplatnit předložením Vstupenky Zákazníkem v místě a v době konání Akce.

5. Prodej vstupenek

5.1 Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit případně rezervovat následujícími způsoby on-line prostřednictvím Webového portálu.

5.2 Prostřednictvím Webového portálu lze na jednu rezervaci nebo objednávku rezervovat nebo objednat maximálně 6 Vstupenek na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Pro využití Webového portálu je nutná předchozí registrace Zákazníka prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací Zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti Behind Stage a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím služby Tickets.

5.3 Registrovaný Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Vstupenku a uhradit ji prostřednictvím on-line platby (aktuální způsob je vždy uveden v zápatí webových stránek) dle pokynů v potvrzujícím emailu. Zákazník může dále prostřednictvím Webového portálu rezervovat koupi dané Vstupenky (internetová rezervace) k následnému uhrazení a vyzvednutí na Smluvním prodejním místě. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Vstupenky překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ resp. „Rezervovat“ odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi nebo rezervaci vybrané Vstupenky.

5.4 Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečné sériové číslo, které je Zákazník povinen uschovat.

6. Cena

6.1 Cena Vstupenky je uvedena na Webovém portálu, nebo sdělena Zákazníkovi před koupí Vstupenky. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena Vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré poplatky.

6.2 Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.

7. Reklamace

7.1 Přijmutím Vstupenek e-mailem je Zákazník povinen zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po přijetí emailu, a to elektronickou poštou na email uvedený na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

7.2 Behind Stage jako distributor Vstupenek nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou Pořadatelem. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce.

7.3 Zaplacením rezervace či koupí Vstupenek souhlasí Zákazník se zněním těchto Podmínek. Zaplacené Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

8. Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

8.1 U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby Behind Stage či Pořadatele. Zákazník je povinen si případné změny termínů uvedených na Webovém portálu kontrolovat a řídit se jejich zněním.

8.2 Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. Behind Stage je oprávněná vracet vstupné uhrazené Zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne Behind Stage odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného Behind Stage ze strany Pořadatele udělen, musí Zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči Pořadateli.

8.3 Obdrží-li Behind Stage pokyn k vracení plateb, budou platby primárně vraceny na účty, z nichž byly platby za Vstupenky uskutečněny. Behind Stage si může vyhradit, že platby budou vraceny pouze v době a v čase předem k tomu určeném.

8.4 Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo Behind Stage vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Společnost Behind Stage nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce Akcí na Webovém portálu (s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti) a vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek ve službě Tickets, a to zejména z pokynu Pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých Vstupenkách přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

9.2 Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení kancelář Behind Stage, a to elektronicky zasláním požadavku na emailovou adresu Behing Stage.

9.3 V případě, že dojde mezi Behind Stage a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: [email protected], Web: adr.coi.cz

9.4 Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.5 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 23.7.2022 a společnost Behind Stage si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.